heading

gegevens Stichting Kapel van de toekomst

RSIN/fiscaal nummer: 859947191
KvK-nummer: 74556908

Contactgegevens:
Binnenweide 11, 5467 ML Veghel / 0413-342703 / info@kapelvandetoekomst.nl

Doelstelling:
Het (doen) bouwen van een kapel voor religieuze doeleinden als blijvende herinnering aan de Zusters Franciscanessen en hun betekenis voor de (Veghelse) gemeenschap.

Bestuurssamenstelling:
voorzitter, secretaris en penningmeester
Namen van de bestuurders:
Annemie Burger (voorzitter), Manuela van Schaijk-Böhm (secretaris), Rob Wagemakers (penningmeester)
Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van in de uitoefening van de functie gemaakte kosten.

Beleidsplan:
De stichting tracht haar doe onder meer te verwezenlijken door:
- het organiseren van activiteiten, die bevorderlijk zijn voor of verband houden met het doel van de stichting;
- het verkrijgen en verwerven van de daartoe benodigde geldelijke en andere middelen;
- het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en /of fondsen;
- alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Voor actuele concrete acties zie onder Informatie.

Financiële verantwoording:
Na afloop van een kalenderjaar zal een jaarverslag via de website gepubliceerd worden. De stichting is op 11 april 2019 bij notariële akte opgericht, zodat het eerste financieel verslag in 2020 zal verschijnen.

publicatiecijfers

Publicatiecijfers Stichting Kapel van de Toekomst (31-12-2022)

» download

disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van Stichting Kapel van de toekomst. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
Hoewel Stichting Kapel van de toekomst tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stichting Kapel van de toekomst expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Stichting Kapel van de toekomst garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Stichting Kapel van de toekomst, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Kapel van de toekomst of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

privacyverklaring

Stichting Kapel van de toekomst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Kapel van de toekomst heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris is te bereiken via info@kapelvandetoekomst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Kapel van de toekomst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kapelvandetoekomst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Kapel van de toekomst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Kapel van de toekomst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Kapel van de toekomst verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Kapel van de toekomst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Inzake het gebruik van Google Analytics is er een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, worden er in geen geval gegevens gedeeld met Google en worden gegevens anoniem verwerkt. De verzamelde gegevens worden verder niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of bijvoorbeeld het Google Display Network.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kapel van de toekomst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kapelvandetoekomst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Kapel van de toekomst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Kapel van de toekomst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kapelvandetoekomst.nl.